Special Events

Choose Topic

Choose Date/s

You may choose either one or two dates (a period of time).

בשורות נעימות ומשיבות נפש

Thursday 23 November 2017

7:00 PM - 8:00 PM

Special Events

קבוצת תיאטרון רות קנר

 ערימה של גלויות ומכתבים מונחים לייבוש,

כשהדיו הכחולה בה נכתבו מרוחה על גבי הדפים המצהיבים.
מתברר שאלה מכתבים מהבית, שנשלחו מפולין לבן המשפחה בפלסטינה
ונשמרו בארון בו עוברת צנרת האמבטיה.
הקריאה הבימתית מפענחת את הדיו הנסתרת של המכתבים הגנוזים
ומזמנת יותר מהצצה אל היסטוריה פרטית של משפחה אחת.
 

מאת נעמי יואלי בשיתוף שחקני הקבוצה: שירלי גל שגב, רונן בבלוקי, עדי מאירוביץ, טלי קרק.
מוסיקה: יוסי מר חיים
 
מיכאל הנדלזלץ - הארץ
http://ruthkanner.com/images/user/besorot.pdf

מרט פרחמובסקי - הסצנה
http://2nd-ops.com/maratp/?p=1439
 
צבי גורן - הבמה
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=1&Area=1&ArticleID=26640
 
"ממילים שהזמן נזל וטשטש אותן... רקמה יואלי עבודה בימתית מורכבת מאוד, מרתקת את העין, האוזן והדעת ומטלטלת את הנפש... שותפיה ליצירה, שחקני קבוצת תיאטרון רות קנר, מדקלמים-שרים את השדרים האלה מן העבר, א-קפלה, בתיאום מעולה ומעורבות מעוררת פליאה..."
מיכאל הנדלזלץ - הארץ 
 

Back